Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí na školní rok 2018/19

DĚTI PŘIJATÉ:

 
1. W/5/18
2. W/6/18
3. W/7/18
4. W/9/18
5. W/10/18
6. W/13/18
7. W/14/18
8. W/15/18
9. W/16/18
10. W/17/18
11. W/18/18
12. W/19/18
13. W/20/18
14. W/21/18
15. W/24/18
16. W/26/18
17. W/29/18
18. W/31/18
19. W/34/18
20. W/35/18
21. W/36/18
22. W/37/18
23. W/39/18
24. W/41/18
25. W/42/18
26. W/43/18
27. W/46/18

PROSÍM RODIČE NEPŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY SI VYZVEDLI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ V TĚCHTO TERMÍNECH: 
Úterý - 22. 5. 2018 od 7.00 do 9.00 hod. a od 10.30 do 14. 00 hod. 
Středa - 23. 5. 2018 od 10.00 do 14. 30 hod.
Čtvrtek – 24. 5. 2018 od 10. 30 do 13. 30 hod.
Pátek – 25. 5. 2018 od 9.00 do 13. 00 hod.
NEMŮŽETE-LI SI VYZVEDNOUT ROZHODNUTÍ V TĚCHTO ČASECH,  ZAVOLEJTE NA TEL. ČÍSLO 242 449 993, DOMLUVÍME SE NA JINÉ MOŽNOSTI.

18.5.2018
 Vážení rodiče,

termíny pro přijímání do mateřských škol na území Prahy 3 stanovíme vždy po dohodě

s Městskou částí Praha 3, v letošním školním roce to bude termín 2. a 3. 5. 2018 v čase 13,00 – 17,00 hod. Přihlášky k zápisu do naší mateřské školy si můžete vyzvednout v přízemí naší MŠ od dubna 2018, s přihláškou vydáváme současně malý informační materiál se stručnou koncepcí naší práce. Na přihlášce je nutné mít vyplněné potvrzení od doktora. Ve dnech zápisů Vás přivítáme v naší MŠ i s dítětem a zároveň přijímáme vyplněné přihlášky zpět. Snažíme se nechat prostor pro případné dotazy ke všemu, co nebylo ještě dostatečně objasněno při předchozích návštěvách. Mateřskou školu si lze prohlédnout individuálně po telefonické dohodě (nejlépe v dopoledních hodinách) a rovněž i ve dnech zápisu.

Přijímáme k docházce děti minimálně tříleté, všechny třídy jsou totiž věkově smíšené a pobyt pro děti mladší bývá v tomto věkově smíšeném společenství psychicky mnohem náročnější.

Jsme školka zřízená Městskou částí Praha 3, tedy obecní, školné je stanoveno v současné době na 950,- Kč za měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Sledujte informace na našich webových stránkách www.waldorfskaskolka.cz. Tel. č. do naší MŠ je 242 449 993.

S pozdravem Bc.Hana Mandlíková,
ředitelka Waldorfské MŠ

Vnitřní předpis č. 22 – Přijímání dětí do mateřské školy

Přijímání dětí do mateřské školy probíhá následujícím způsobem:

 1. Přijímání dětí do mateřské školy na následující školní rok se koná vždy v jednotném termínu 2. až 16. května předchozího školního roku. Přesný termín pro podání žádosti je určen dohodou mezi zřizovatelem a MŠ, která o něm informuje nejdéle jeden měsíc před jeho uskutečněním vyvěšením plakátu na viditelné místo a informací na webových stránkách školy. Po tuto dobu vydává zájemcům formulář Žádost o přijetí dítěte do WMŠ a informační materiál se stručnou koncepcí mateřské školy a s podstatnými údaji o fungování tohoto zařízení.
 2. Přijímání dětí do MŠ probíhá po dva dny vždy od 13,00 hod do 17,00 hod. V tyto dny je v MŠ vyčleněn volný prostor, kde mohou rodiče vést klidný rozhovor s přítomnými pedagogy, pokud si budou chtít ještě doplnit potřebné informace týkající se fungování a způsobu práce s dětmi ve waldorfské mateřské škole. Při přijímání žádostí je přítomna vždy ředitelka školy a nejméně jedna z učitelek.
 3. Pro přijetí dětí do Waldorfské mateřské školy jsou rozhodující tyto skutečnosti v následujícím pořadí: 
  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu na území Prahy 3
  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne  4 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3
  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne  3 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3 
  • u 3 letých dětí přihlížíme k hledisku sourozence dětí již do WMŠ docházejících nebo navštěvujících některou základní waldorfskou školu
  • přihlížíme k doporučení lékaře nebo Pedagogicko-psychologické poradny 


  Pro přijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je nutné, aby výchova dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli waldorfské pedagogiky a aby byli rodiče s tímto alternativním pedagogickým směrem důkladně obeznámeni. 

 4. Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je 1 měsíc od odevzdání žádosti. Do uplynutí této lhůty jsou rodiče dětí informování formou vyvěšení čísel přijatých dětí. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům doručeno písemně. Na rozhodování se podílejí všichni členové kolegia učitelů mateřské školy.
 5. Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím Waldorfské mateřské školy u Magistrátu hl.m. Prahy. 

v Praze dne 1.3.2018

Bc.Hana Mandlíková
ředitelka Waldorfské MŠ