Adresa: Waldorfská mateřská škola, Hartigova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Provozní řád školkové jídelny

Vnitřní – provozní řád školní jídelny Školní jídelna Waldorfské mateřské školy Koněvova 2497/240a, Praha 3Certifikát zdravá jídelna
 

Provozní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 30, odst.1 písm. b).

Podle § 35 Školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce neuhradí školu za školní stravování ve stanoveném termínu.

Dále se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Jídelníček je postaven na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti bez výjimky jednotné. MŠ neposkytuje žádné dietní stravování. Pakliže se dítě nemůže normálně stravovat (lékařem nařízená dieta apod.), mohou rodiče po domluvě s ředitelkou MŠ své dítě ze stravování odhlásit a zajistit dítěti dietní stravu ze svých zdrojů.

Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte a koresponduje se spotřebním košem.

1) Výdej stravy

a) Dopolední svačina se vydává v době od 10:00 – 10:30 hod.. Při pozdějším příchodu dítěte do zařízení nelze svačinu uchovávat.

b) Oběd je vydáván od 12:15 – 13:00 hod.

c) Odpolední svačina se vydává od 14:30 – 15:00 hod.

2) Výdej obědů v 1.den nemoci 12:00-12:15 hod

3) Cena stravování děti:(oběd + 2 svačiny), dospělí: pouze oběd

a) 3 – 6 let žáci 50,- Kč (40,- pouze oběd a dopolední svačina)

b) 7 – 11 let žáci 54,- Kč (44,- pouze oběd a dopolední svačina)

c) Dospělí s přísp.z FKSP(zaměstnanci) 19,- Kč

d) Dospělí bez přísp.z FKSP(praktikanti) 38,- Kč

4) Zařazování žáků dle věkových kategorií

Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle údajů narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

5) Způsob přihlašování ke stravování

a) Ke stravování se žák přihlásí přihlášku, obdrží variabilní symbol.

b) Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole. Ke stravování jsou přihlášeni na základě vyplněného "Přihlášky ke stravování" při nástupu do zařízení.

6) Důležité upozornění: Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a určitou dobu zrušit trvalý příkaz

7) Způsob placení stravy

Obědy se platí měsíčně vždy do 10. daného měsíce (např. na září do 10. září)

- bezhotovostně – z běžného účtu, složenkou či vkladem na účet jídelny

- výjimečně – v hotovosti u vedoucí školní jídelny

- cca od 800-1.100,- Kč - nebo můžete platit přesnou částkou na každý měsíc (po odečtení přeplatku z minulého měsíce). Složenku s vypsanou částkou najdete každý měsíc na okně u vchodových dveří.

Číslo účtu: 166856634/0300, variabilní symbol: přidělený na přihlášce, konstantní symbol: 1379

Částka: pokud platí trvalým příkazem Pravidelnými platbami, zvolte si přiměřenou částku podle ceny oběda a průměrného počtu dní v měsíci, kdy dítě navštěvuje MŠ.

8) Zákonní zástupci strávníků jsou povinni nahlásit aktuální změnu účtu.

9) Vyúčtování plateb

Po skončení každého školního roku do 20. 7. bude vrácen přeplatek. Na vrácení přeplatku je možné se domluvit i individuálně, pokud žák odchází v průběhu školního roku nebo v případě dlouhodobé nepřítomnosti a velké výše přeplatku.

10) Neplacení stravného: u opakovaného nezaplacení stravného postupuje ředitel školy podle zákona 561/2004 Sb. § 35 odst. 1 Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodně s ředitelem jiný termín úhrady. Ředitel školy tedy bez odkladu písemně upozorní rodiče, že pokud neuhradí stravné včas, bude dítě ukončeno předškolní vzdělávání.

11) Způsob odhlašování obědů a svačin

a) Zápisem do sešitu na stolečku u šaten

b) SMS na školkový mobil nejpozději do 7:50 h každého dne – 602 660 195.

c) Zavolat na pevnou linku do školky 242449993.

d) Odhlašování či přihlašování odpoledních svačin – do formulářů na stolečku u šaten. Podrobnější návod je na nástěnce u vchodových dveří. Nahlaste si prosím u pí. učitelky ve své třídě, zda bude dítě chodit zpravidla celodenně nebo po obědě.

e) První den nemoci je možné stravu vydat do přinesených nádob(ne skleněných!). Ostatní dny nemá strávník nárok na státem dotovanou stravu. Po odebrání stravy domů již personální kuchyně neodpovídá za kvalitu a zdravotní nezávadnost. Je v zájmu rodičů, aby dodrželi výše uvedené předpisy z důvodu ochrany zdraví svých dětí.

f) Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

12) Stravování v době nemoci

a) Žáci mají nárok na oběd, jen když jsou příslušný den ve škole. V době nemoci se poskytuje strava pouze 1. den

b) do přinesených vlastních,čistých, neskleněných nádob.

c) Výdej oběda je časově určen 12:00-12:15 hod, mimo tuto dobu nelze stravu vydávat.

13) Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vchodu do školky av každém patře na nástěnce před třídami a na internetových stránkách školky

14) Úřední hodiny hospodářky ŠJ

V pracovních dnech v dopoledních či odpoledních hodinách vždy po předchozí domluvě.

15) Dotazy a připomínky

a) Možno uplatnit u vedoucí školní jídelny

b) na tel. 242449996 nebo 728 896 510, email: jidelna@waldorfskaskolka.cz

16) Informace o alergenech

Podle nové směrnice 1169/2011 EU jsme povinni informovat o alergenech. V příloze najdete seznam alergenů. Informace o alergenech v konkrétním jídle Vám na požádání poskytne vedoucí školní jídelny.

V Praze dne 1. 4. 2022
Iva Vosáhlová, vedoucí školní jídelny
Bc.Hana Mandlíková, ředitelka školky