Adresa: Waldorfská mateřská škola, Hartigova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Vnitřní předpis č. 22 – Přijímání dětí do mateřské školy

Přijímání dětí do mateřské školy probíhá následujícím způsobem:

 1. Přijímání dětí do mateřské školy na následující školní rok se koná vždy v jednotném termínu 2. až 16. května předchozího školního roku. Přesný termín pro podání žádosti je určen dohodou mezi zřizovatelem a MŠ, která o něm informuje nejdéle jeden měsíc před jeho uskutečněním informací na webových stránkách školy. Po tuto dobu bude možné vyplnit formulář Žádost o přijetí dítěte do WMŠ v jednotném on-line systému pro Prahu 3 - https://zapisdoms-praha3.praha.eu/
 2. Přijímání dětí do MŠ probíhá po dva dny vždy dle rezervovaného času v on-line systému Zápis do MŠ. V tyto dny budou moci vést rodiče rozhovor s přítomnými pedagogy, pokud si budou chtít ještě doplnit potřebné informace týkající se fungování a způsobu práce s dětmi ve waldorfské mateřské škole. Při přijímání žádostí je přítomna vždy ředitelka a zástupkyně školy a pro děti nejméně jedna z učitelek.
 3. Pro přijetí dětí do Waldorfské mateřské školy jsou rozhodující tyto skutečnosti v následujícím pořadí:
  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu na území Prahy 3
  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne 4 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3
  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne 3 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3
  • děti z jiných městských částí
 4. Pro přijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je nutné, aby výchova dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli waldorfské pedagogiky a aby byli rodiče s tímto alternativním pedagogickým směrem důkladně obeznámeni.

 5. Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je 1 měsíc od odevzdání žádosti. Do uplynutí této lhůty jsou rodiče dětí informováni přímo v on-line systému dle přiděleného registračního čísla či formou vyvěšení čísel přijatých dětí na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům doručeno písemně.
 6. Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím Waldorfské mateřské školy u Magistrátu hl.m. Prahy.

 

Bc. Hana Mandlíková, ředitelka
V Praze dne 1. 4. 2024