Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

GDPR

Nařízení GDPR

Waldorfská mateřská škola Praha 3, p. o. (dále jen „MŠ“), zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

Kontaktní adresa správce:
Waldorfská mateřská škola p.o.
Koněvova 2497/240a
130 00 Praha 3
tel.: 242 449 993

MŠ, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pro potřeby oznámení uvádíme kontaktní údaje:

DPO – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Conesto Consult s.r.o.
Tel: +420 703 144 376
Email: dpo@conestoconsult.cz


MŠ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a)   zákonné povinnosti
b)    zajištění interních procesů
 
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, kterou je MŠ pověřena, na základě právního předpisu, na základě oprávněného zájmu mateřské školy, na základě souhlasu zákonných zástupců dětí, dále pro splnění právních povinností, které se na MŠ vztahují, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů .
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není MŠ uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů v MŠ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pokud jsou v MŠ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od MŠ informaci o zpracování osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných MŠ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané MŠ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných MŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a MŠ;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Pokud MŠ zpracovává osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů, poskytne subjektu údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů  informace o zpracování jejich osobních údajích:
  • v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
  • nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikaci,
  • nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.